About us

การสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับการจัดการและวางนโยบายด้านของเสียที่มั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดจนการฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพของผู้กำจัดและจัดการขยะในเวียดนาม ไทยและกัมพูชา

เอเชียมีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วตลอดจนปริมาณการบริโภคสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกับทวีปอื่นของโลก จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมในการจัดการและกำจัดของเสียที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงต้องได้รับการปรับปรุง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศเหล่านี้
การสร้างขีดความสามารถในการศึกษาแต่ละระดับรวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางและโปรแกรมการฝึกอบรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างผู้เชี่ยวชาญในอนาคต SWAP จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความทันสมัยในด้านวิชาการ ด้านเทคนิค ด้านวิชาชีพ ตลอดจนการฝึกอบรม (TVET) ให้กับครู อาจารย์ และผู้เข้าอบรม โดยเน้นไปที่เรื่องการจัดการขยะที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

  • ความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  • หน่วยปฏิบัติการบำบัดของเสีย
  • การฝังกลบ: การควบคุมการปล่อยมลพิษบนดิน น้ำและอากาศ
  • เศรษฐกิจหมุนเวียน

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับโอกาส ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริงจากศูนย์ฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นโดยโครงการ SWAP ซึ่งจะสามารถสร้างความร่วมมือ ต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น มหาวิทยาลัยผู้ให้บริการฝึกอบรมและ บริษัท ต่างๆ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและผลการศึกษาทั้งหมดได้จาก OpenOnlineLearningManagementSystem - OOLMS หรือ E-Learning

Our Objectives

Milestones

  • 18.01.2021: Kick-off Meeting
  • 09.03.2021: Website development started
  • 17.05.2021: Website launched
  • 07.09.2021: Annual Meeting
  • 21.01.2024: Project completion