About us

การสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับการจัดการและวางนโยบายด้านของเสียที่มั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดจนการฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพของผู้กำจัดและจัดการขยะในเวียดนาม ไทยและกัมพูชา

เอเชียมีการเติบโตของประชากรอย่างรวดเร็วตลอดจนปริมาณการบริโภคสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกับทวีปอื่นของโลก จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมในการจัดการและกำจัดของเสียที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงต้องได้รับการปรับปรุง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศเหล่านี้
การสร้างขีดความสามารถในการศึกษาแต่ละระดับรวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางและโปรแกรมการฝึกอบรมที่นำไปสู่ความยั่งยืนถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างผู้เชี่ยวชาญในอนาคต SWAP จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความทันสมัยในด้านวิชาการ ด้านเทคนิค ด้านวิชาชีพ ตลอดจนการฝึกอบรม (TVET) ให้กับครู อาจารย์ และผู้เข้าอบรม โดยเน้นไปที่เรื่องการจัดการขยะที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

 • ความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยปฏิบัติการบำบัดของเสีย
 • การฝังกลบ: การควบคุมการปล่อยมลพิษบนดิน น้ำและอากาศ
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับโอกาส ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริงจากศูนย์ฝึกอบรมที่จัดตั้งขึ้นโดยโครงการ SWAP ซึ่งจะสามารถสร้างความร่วมมือ ต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น มหาวิทยาลัยผู้ให้บริการฝึกอบรมและ บริษัท ต่างๆ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและผลการศึกษาทั้งหมดได้จาก OpenOnlineLearningManagementSystem - OOLMS หรือ E-Learning

Our Objectives

เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและโปรแกรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนและการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจต่อยอดในด้านการจัดการขยะมูลฝอย

เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการของเสียเพื่อให้มีระบบการทำงานตลอดจนมาตรการและนโยบายที่สนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยง

เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมที่มีความยั่งยืน

เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหรือ TVET ที่เน้นการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน

เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันและสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคเอกชนเพื่อสร้างบุคลากรเฉพาะด้านในการจัดการวัสดุหลังการบริโภค เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหภาพยุโรปและสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการและแนวคิดด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนทั่วไปและสังคมในวงกว้าง รวมไปถึงการเผยแพร่ให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

Milestones

 • 01.04.2021: M1.1 Report “Solid Waste Management in Southeast Asia: What does the industry expect?
 • 15.03.2022: M2.1 Delivery of the teaching material & M3.1 Delivery of training
 • 15.06.2022: M4.1 Successful implementation and running of OOLMS
 • 15.11.2022: M2.2 Seminars for academic staff training & M2.3 Successful pilot semester
 • 15.03.2023: M3.2 Train-the-trainee sessions
 • 15.06.2023: M4.2 Feasibility studies for the training hubs
 • 15.09.2023: M3.3 Implementation, monitoring and improvements of TVET products and qualification
 • 15.11.2023: M5.1 Results from internal monitoring & M5.2 Results from external monitoring
 • 14.01.2024: M3.4 Successful pilot courses for informal sector representatives & M4.3 Implementation of “Multi-stakeholder governance teams”