About us

Hỗ trợ nâng cao năng lực giáo dục đại học trong lĩnh vực Chính sách và Quản lý chất thải rắn bền vững cũng như đào tạo kỹ thuật và dạy nghề cho những người thực hành xử lý chất thải ở Việt Nam, Thái Lan và Campuchia.

Châu Á đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về dân số và tiêu thụ hàng hóa trong những thập kỷ qua. Tương tự như các khu vực khác trên thế giới, khả năng của các hệ thống kinh tế xã hội trong việc xử lý lượng chất thải ngày càng tăng vẫn cần được cải thiện. Do đó, các chuyên gia tận tâm trong quản lý chất thải rắn là nguồn tài nguyên quý giá nhất ở các quốc gia này.
Xây dựng năng lực ở các cấp độ giáo dục khác nhau bằng cách phát triển các khóa học và chương trình đào tạo chuyên biệt với quản trị bền vững là một trong những bước quan trọng để trau dồi các chuyên gia của tương lai. SWAP sẽ giới thiệu các sản phẩm giáo dục và đào tạo (TVET) học thuật và Kỹ thuật và Dạy nghề (TVET) mới cho giáo viên và giảng viên, giải quyết các chủ đề cấp bách nhất của quản lý chất thải.

 • Rủi ro về sức khỏe và môi trường
 • Các quy trình của đơn vị xử lý chất thải
 • Chặt lấp: kiểm soát lượng khí thải trên đất, nước và không khí
 • Nền kinh tế tròn

Ngoài ra, các học viên sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế và cụ thể trong các Trung tâm đào tạo do dự án SWAP thiết lập. Chúng sẽ được quản lý bền vững bởi các tổ chức, trường đại học, nhà cung cấp đào tạo và các công ty hợp tác tại địa phương. Tất cả các kết quả giáo dục sẽ có thể truy cập được trong OpenOnlineLearningManagementSystem - OOLMS hoặc E-Learning .

Our Objectives

Xây dựng các bài giảng mới giải quyết vấn đề quản lý rác thải rắn bền vững và tích hợp giáo dục kỹ thuật với các buổi đào tạo khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực quản lý rác thải rắn.

Thực hiện các giải pháp cho ngành quản lý rác thải rắn không chính thống (đánh giá rủi ro cho người làm việc trong các ngành quản lý rác thải rắn để đưa ra các giải pháp về bảo hộ lao động ...)

Thiết lập các Văn phòng đào tạo về quản lý rác thải rắn (trang bị cơ sở vật chất) có thể tiếp tục phát triển khi dự án kết thúc.

Xây dựng các sản phẩm đào tạo nghề tập trung về quản lý rác thải rắn bền vững.

Tạo sự phối hợp bền vững và liên kết với các bên liên quan trong khu vực tư nhân để cung cấp nguồn nhân lực và nâng cao khả năng được tuyển dụng của sinh viên tốt nghiệp.

Thiết lập quan hệ hợp tác và tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các trường Đại học khu vực Đông Nam Á và các trường châu Âu.

Phổ biến các kết quả dự án và các khái niệm bền vững trong lĩnh vực quản lý rác thải rắn đến cộng đồng, sinh viên và người thân của họ.

Milestones

 • 01.04.2021: M1.1 Report “Solid Waste Management in Southeast Asia: What does the industry expect?
 • 15.03.2022: M2.1 Delivery of the teaching material & M3.1 Delivery of training
 • 15.06.2022: M4.1 Successful implementation and running of OOLMS
 • 15.11.2022: M2.2 Seminars for academic staff training & M2.3 Successful pilot semester
 • 15.03.2023: M3.2 Train-the-trainee sessions
 • 15.06.2023: M4.2 Feasibility studies for the training hubs
 • 15.09.2023: M3.3 Implementation, monitoring and improvements of TVET products and qualification
 • 15.11.2023: M5.1 Results from internal monitoring & M5.2 Results from external monitoring
 • 14.01.2024: M3.4 Successful pilot courses for informal sector representatives & M4.3 Implementation of “Multi-stakeholder governance teams”